Markedshager i Bergen

Markedshager Vestland

 

Prosjektet Markedshager Bergen har som mål å øke volumet av lokalproduserte grønnsaker, skape grønne arbeidsplasser, og aktivere og verne om matjord i bynære strøk. Prosjektleder Katinka Kilian vil hjelpe personer som ønsker å dyrke grønnsaker for salg på lokalmatmarkedet med å komme i gang - både med tilgang til dyrkingsareal og med kompetanseutvikling. 15. september 2021 er søknadsfrist for å leie to testareal på Stend VGS i Fana for vekstsesongen 2022. 

Økt etterspørsel, nye salgskanaler for lokalmat, og øremerkede støtteordninger åpner muligheter for små produsenter rundt landets nest største by, Bergen.
Økt etterspørsel, nye salgskanaler for lokalmat, og øremerkede støtteordninger åpner muligheter for små produsenter rundt landets nest største by, Bergen. Foto: Katinka Kilian / Ulvik Andelslandbruk.

Nå kan du søke om å leie testareal på Stend VGS i vekstsesongen 2022. Søknadsfrist 15. september. 

 

Det er stor etterspørsel etter grønnsaker til lokalmatmarkedet i Bergen, og i et klima og ressursperspektiv bør mer av grøntproduksjonen skje lokalt. Fram til 1990-tallet var det en betydelig produksjon av grønnsaker i Bergen kommune. I dag er det få kommersielle dyrkere i igjen, og i takt med utbyggingen av byen har egnede dyrkingsarealer blitt mangelvare. Prosjektet startet i 2020 og tar utgangspunkt i å bygge erfaringer fra å arbeide i Bergen kommune og gårdbrukere i nærheten av Bergen by. 

 

En viktig del av arbeidet er: 

  • informasjonsutveksling og kontakt med lokale bønder og grunneiere
  • registrering og vurdering av mulige arealer som egner seg for markedshageproduksjon
  • å koble potensielle “jordløse” gartnere opp mot egnet leiejord

Utover det jobbes det med rekruttering og kursing av markedshagegartnere, gjennom et oppstartsprogram i samarbeid med Stadsbruk-prosjektet i Sverige

Det utvikles også en modell med “testbed”, der gartnerspirer som deltar i kurs kan øve seg på agronomi og salg i liten skala før de velger å satse på leid eller innkjøpt areal - se eget vedlegg om testareal under Dokumenter. Målet er at det skal være to slike testareal tilgjengelig for leie i en vestsesong i Bergen, etter å ha deltatt i oppstartsprogrammet/markedshagekurset vinteren 2022.

Ser du for deg en karriere innen småskala grønnsaksdyrking, eller har du tips til dyrkingsarealer for kommersiell grønnsaksproduksjon i Bergen kommune? Prosjektleder Katinka Kilian er tilknyttet Stiftelsen Lystgården og Bybonden i Bergen.

 

Prosjektet i Bergen vil også ta sikte på å kunne være en ressurs for andre kommune i Vestland fylke, som har henvendelse fra gartnere som vil dyrke grønnsaker for salg, men ikke har tilgang på areal. Dette forutsetter videre prosjektfinansiering. 

Lenker

Prosjektleder Bergen