Plantevern

Plantevern er tiltak som skal beskytte plantene dine mot planteskadegjørere som ugras, sopp og innsekter, fordi disse kan redusere avlingen og kvaliteten.  

Forebyggende tiltak er viktige for å unngå skadegjørere. God eksempler på dette er et godt vekstskifte, jord i god hevd og fri for rotugras, gode småplanter og å dekke plantene mot innsektangrep.  Av direkte tiltak mot skadegjørere kan en benytte mekanisk ugrasbekjemping som radrensing, luking og flamming eller en kan bruke kjemisk bekjempelse mot ugras, sopp og innsekter.  

Dersom du skal dyrke økologisk kan du ikke bruke kjemisk/syntetiske plantevernmidler. Regler for økologisk produksjon fastsettes av Mattilsynet, men kontrolloppgaven er delegert til Debio. Reglene for økologisk produksjon er fastsatt i Økologiforskriften og utdypet i Regelverksveilederen for økologisk landbruk.

For å kjøpe og benytte plantevernmidler (også produkter som du kjøper og som er tillatt i økologisk drift) må du gå Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler og du må bestå eksamen. Kurset gir god informasjon slik at preparatene brukes riktig og ikke forurenser natur eller er til fare for mennesker og dyr. Autorisasjonsbevis for plantevern gjelder i 10 år, og kan fornyes med et digitalt kurs. Norsk landbruksrådgiving tilbyr kurs vinterstid hvert år.  

Det er bare de som kan dokumentere at de har et yrkesmessig behov som får autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Dette er regulert i Forskrift om plantevernmidler og det er utarbeidet en veileder til regelverk om plantevernmidler. Du kan leie inn hjelp til denne tjenesten (å spre plantevernmiddel) fra en som har autoriasjon for plantevernmidler.  

Plantevernplan

Norsk landbruksrådgiving gir hvert år ut en oppdatert Plantevernplan for ulike planteproduksjoner. Som medlem av NLR får du gratis tilgang på denne planen. Kontakt din lokale rådgiver for råd og en plan for forebyggende og direkte tiltak i din grønnsaksproduksjon, både for konvensjonelle og økologisk produksjon. www.nlr.no