Kompost

Kompost er helt eller delvis nedbrutt organisk materiale, og kan være er et godt jordforbedringsmiddel eller gjødselmiddel. 

Regelverk for bruk av kompostert hageavfall, husholdningsavfall og gjødsel, skal sikre at produktene har et lavt innhold av miljøgifter, hindre forurensing med avrenning av næringsstoffer og ikke utgjør noen smittefare ved bruk. Forskrift om gjødselvarer og mv. av organisk opphav og veilederen gjelder for alle organiske gjødselvarer (vil snart komme ny forskrift). 

Organisk avfall kan inneholde smitte som kan overføres til mennesker, dyr eller planter. Animaliebiproduktforskriften setter krav om at kjøkken – og matavfall skal varmebehandles i 60 minutter ved 70 °C.  Med privat kompostering er det vanskelig å ha så god kontroll at du sikrer smittereduksjon. Av den grunn kan du ikke bruke din egen kompost av kjøkken – og matavfall, dersom du dyrker grønnsaker for omsetning eller skal gi bort til andre.    

Egenprodusert hageavfallskompost kan du bruke på matvekster du skal selge.  Dersom du skal omsette kompost laget av hage- og parkavfall skal du registrere produktet. 

Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal Forskrift om husdyrgjødsel. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal enn det som framgår av § 5 første ledd. 

På samme måte som for all annen husdyrgjødsel, er det krav om at hestegjødsel blir lagra og brukt på en måte som ikke fører til forurensning eller fare for smitte. Kravene til spredeareal, spredetidspunkt og gjødslingsplan er beskrevet i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, del III. 

Fakta-artikler fra Mattilsynet: 


I denne lenken kan du lese mer om utdypende svar fra Mattilsynet om bruk av kompost i en markedshageproduksjon: