Tilskuddsordninger for grønnsaksproduksjon

Selv om det er et nasjonalt mål å øke norsk grønnsaksproduksjon, i både liten og stor skala, er ikke de statlige tilskuddsordningene tilpasset en småskala grønnsaksproduksjon. I denne artikkelen får du vite mer om hvordan du kan påvirke dette og hvordan dagens tilskuddsordninger fungerer i praksis.

De fleste markedshager driver småskala grønnsaksproduksjon med faste bed på mellom 1-3 daa, og med en gjennomsnittlig omsetning på 120 000-150 000 kr/daa (NIBIO, 2021). Foto: Gunnhild Halvorsen, SFTL.

Det er en nasjonal ambisjon om å øke norsk grønnsakproduksjon. Dette gjelder produksjon både i liten og stor skala, og til ulike markedssegment. Markedshagedyrking har hatt stor økning, og arealene er hovedsakelig 2 daa ifølge rapporten Markedshager i Norge, NIBIO-rapport;7(153) 2021. Slik reglene er i dag er det statlige tilskuddssystemet for areal og produksjon ikke tilpasset en småskala grønnsaksproduksjon.

Politiske forhandlinger hvert år

Formålet med tilskuddsordningene er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettingene Stortinget har satt. Statlige tilskuddsordninger blir også delvis styrt av internasjonale handelsavtaler, WTO/EØS etc.

Tilskuddsordningene og satsene er en del av jordbruksforhandlingene hvert år. Du kan kontakte Bondens marked eller et av faglagene (Norges Bondelag eller Norges Bonde- og småbrukarlag) dersom du har innspill. Begge organisasjoner har fylkes- og lokallag som kan kontaktes. Gå gjerne sammen med andre som driver markedshage om å lage et felles innspill til faglaga eller Bondens markeds sentralt.

Fristen for å gi innspill til jordbruksforhandlingene pleier å være 15. februar hvert år, og det formuleres innspill fra lokallag og utvalg i organisasjonene fra november til januar hvert år. Meld deg inn i en av organisasjonene og sørg for at din mening blir hørt!

 

Om eksisterende tilskuddsordninger

Som småskala grønnsakprodusent kan du søke på ulike tilskuddsordninger, og her er en oversikt over ordninger som kan være relevante for en markedshagedrift på 1-3 dekar. Dersom du kun har grønnsaksproduksjon på gården, kan det være utfordrende å komme over en tilskuddssum på 6000 kroner, som er det såkalte bunnfradraget.

Vilkår for å være berettiget tilskudd

Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret, som tildeler organisasjonsnummer, og drive vanlig jordbruksproduksjon. Eiendommen må være registrert i landbruksregisteret, og det er krav til en årlig gjødslingsplan, og en plantevernjournal dersom det blir brukt plantevernmidler. Med vanlig jordbruksproduksjon menes at du må ha produsert og omsatt varer fra arealet som det søkes om.

Foretaket må ikke eie arealet, men må disponere arealene med en leiekontrakt på minimum 10 år. Ved søknad om tilskudd må du sette deg inn i regelverket. Utfyllende informasjon om de ulike tilskuddsordningene finner du på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside. Ta kontakt med landbruksforvaltningen i din kommune dersom du har spørsmål til ordningene.

Areal- og kulturlandskapstilskudd (produksjonstilskudd)

Landet er delt inn i soner for arealtilskudd, og det er satsen som gjelder for sonen hvor produksjonen har skjedd som skal brukes. Satsene som er benyttet i regneeksemplene her er for sone 1-4 og gjelder for 2022. Endringene som kommer for 2023, kan dere lese mer om jordbruksavtalen for 2023, hvor det varsles nye satser for grønnsaksproduksjon i sone 1-5: 1300,- per dekar og et kulturlandskapstilskudd på 290 kr per dekar. 

Tilskuddet beregnes ut fra antall daa jordbruksareal du produserer på. Vekstene du kan få tilskudd for er definert i jordbruksavtalen. For grønnsaker er satsen 950 kr pr daa i sone 1-4, og kulturlandskapstilskuddet er 215 kr per dekar i 2022. Fra det beregnede produksjonstilskuddet trekkes et bunnfradrag på kr 6000,- pr søker. Det vil si om du bare produserer grønnsaker på foretaket og ikke dyrker andre vekster som også kan gi rett til tilskudd, må du opp i 8 daa for å få tilskudd i sone 1- 4. 

Eksempel 2021: 8 daa grønnsaker x (750 kr pr daa + 162 kr pr daa) – 6000 kr i bunnfradrag = 1296 kr 

Eksempel 2022: 8 daa grønnsaker x (950 kr pr daa + 215 kr pr daa) – 6000 kr i bunnfradrag = 3320 kr 

Eksempel 2023 (sone 1-5): 8 daa grønnsaker x (1300 kr pr daa + 290 kr pr daa) – 6000 kr i bunnfradrag = 6720 kr 

Les mer om areal- og kulturlandskapstilskudd 


Økologisk produksjon

Det kan gis ytterligere arealtilskudd dersom arealene drives økologisk. For areal under omlegging er det  150 kr pr daa i 2022, men vil øke til 250 kr per daa i 2023. For 2. års karens er det et økotillegg for grønnsaker på 1650 kr pr daa. Hvis du har grønngjødslingsareal kan du få 500 kr per daa. Dette gis i tillegg til areal- og kulturlandskapstilskuddet slik at samla tilskudd blir 2 562 kr pr daa grønnsaker. Dersom du bare produserer økologiske grønnsaker, og har et areal på 3 daa vil du kunne motta et tilskudd på 1686 kr i sone 1-4.

Eksempel 2023: 3 daa (1300 kr pr daa + 290 kr pr daa + 1650 pr daa) – 6000 kr i bunnfradrag = 3720 kr       

For å få øko-tilskuddet må du være innmeldt i Debio sin kontrollordning. Her er det ifølge hjemmesiden til Debio et gebyr på kr 1625,- ved førstegangs innmelding, en årlig avgift på kr 1940 samt et variabelt gebyr på kr 8,25 pr daa.

Les mer om tilskudd til økologisk produksjon

 

Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Det kan gis et pristilskudd (per kg) for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland. For å motta dette tilskuddet må man ha omsatt et minstekvantum. For å være berettiget tilskudd for grønnsaker må en ha omsatt et minstekvantum på 2000 kg samla for tomat og agurk og 5000 stk salat, 1000 kg bær og 2000 kg frukt. Varene må være omsatt i søknadsåret og være regnskapsført. Sonene for dette tilskuddet er lik soner for arealtilskudd, og du finner satsene per kultur på Landbruksdirektoratet sine nettsider.  

Les mer om distrikstilskudd for frukt, bær og grønnsaker


Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.m.

Dette er et tilskudd for å dekke kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall. Foretak som driver plante- eller honningproduksjon, kan få tilskudd til avløsning innenfor onnetida. Onnetida er som hovedregel fra 15. april til 1. oktober. Søker må ha et tilskuddsgrunnlag på minimum kr 5000,- for å få utbetalt dagsats. Faktor pr daa for grønnsaker er 540 kr, og for å komme opp i tilskuddsgrunnlaget må en da ha 10 daa med grønnsakproduksjon.

Les mer om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.m. 

 

Tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon

Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt.
Det er en egenandel på 30 prosent, slik at avlingen i skadeåret må være mindre enn 70 prosent av gjennomsnittsavlingen for vekstgruppe grønnsaker. Et av grunnvilkårene som må oppfylles for å motta tilskudd ved produksjonssvikt på grunn av klimaskader, er at en må oppfylle vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd for de samme arealene.

Les mer om tilskudd ved produksjonssvikt i plante – og honningproduksjon

 

Tilleggsnæring kan støttes av Innovasjon Norge

Det finnes et statlig tilskuddssystem for investeringer og oppstart av tilleggsnæring i Innovasjon Norge. Markedshagedrift med produksjon av småskala grønnsaker, frukt og bær blir regnet som en slik tilleggsnæring. Dersom du har egen gård kan du få tilskudd for oppstart av denne nye produksjonen (markedsavklaringsmidler), samt tilskudd til investeringer av mer permanente installasjoner som vanningsanlegg, kjølerom, tuneller, oppalsrom og vaskestasjon. Tilskuddsprosenten vil variere ut fra hvilket distrikt du bor i og tiltakene du søker tilskudd til. Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor i kommunen (førstelinjetjeneste) eller en rådgiver i Innovasjon Norge for mer informasjon FØR du sender søknaden.

Gjennom denne lenken kan du høre opptak og lese mer detaljert informasjon om støttemuligheter fra Innovasjon Norge, rettet mot småskala grønsaksproduksjon. 

Publisert 02.11.2021, Sist endret 25.10.2023