Dyrkningsveiledning

Norsk landbruksrådgiving og Norsøk sitt arbeid med agropub.no, er en av de sikreste kildene til dyrkingskunnskap for markedshager under norske forhold. I tillegg finnes det et stort uvalg av internasjonale kilder på nettet. Vi har valgt å dele det mest relevante for deg som er nyoppstartet markedshagedyrker, samt opptak av temaseminarer med skandinaviske markedshagedyrkere som deler sine erfaringer drift av en markedsahge.

Foto: Gabriel Jimenez / Usplash.

Norsk landbruksrådgiving

Norsk landbruksrådgiving (NLR) tilbyr skreddersydd kunnskap og oppfølging av din produksjon. De kan gi deg individuell støtte eller grupperåd, samt tilby en rekke relevante kurs i ulike faser oppbyggingen eller videreutviklingen av din produksjon. 

Her finner du generell informasjon om grønnsaksrådgiving i NLR

Her finner du kontaktinformasjon til din nærmeste grønt-rådgiver


Grønnsaksveieledning - økologisk

Om du driver eller ønsker å vite mer om økologisk grønnsaksproduksjon, finner du mye nyttig informasjon om rådgiving og dyrkingsveiledere i lenken under. De vil være nyttig for deg som driver en markedshage, uansett om du driver konvesjonelt eller økolologisk godkjent småskalaproduksjon av grønsaker.


Finn informasjon om følgende temaer i denne lenken:

- veiledere for økologisk grønsaksproduksjon

- veiledere for økologisk frukt-og bærproduksjon

- agronomiske rådgivingspakker for økologisk produksjon


agropub.no

Agropub er en viktig nettside for deg som markedshagedyrker, fordi det finnes et godt utvalg av dyrkingsveiledere på norsk og for norske forhold. Nettsiden har en god søkemotor, så søk direkte på grønnsakskulturen du er interessert i eller andre agronomiske tema. Agropub.no er driftet av NORSØK og NIBIO og hovedvekten av informasjonen som formidles er tilrettelagt for en økologisk driftsform.

www.agropub.no 


NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO er en av de eldste forskningsinstitusjonene som har forsket på landbruk og agronomi i Norge. Ved å søke på temaer som du er interesserte i, vil du komme over rapporter og prosjektet i spennet mellom jord-mikrobiologi-biokull til insekter-biologisk mangfold-næringsinnhold i gjødselslag.

Søk, last ned og lær!


Økologisk produksjon - Debio

Økologisk grønnsaksproduksjon med Debio-merke garanterer forbrukerne at du har drevet etter regelverket for økologisk produksjon, som stiller strengere miljø-og bærekraftskrav enn tradisjonell norsk produksjon. Du kan ha godkjenning både av råvareproduksjonen din og eventuelt videreforedlene produkter. Debio gjennomfører også Demeter-godkjenning for biodynamisk drift. 

Les mer om merkeordningen her...

Veien inn i Debio-ordningen og fram til endelig godkjennin er i stor grad basert på dokumentasjon og planer du allerede har. Trenger du hjelp til denne prosessen tilbyr Norsk landbruksrådgiving et et rådgivingsbesøk gjennom Økologisk førsteråd og en eventuell rådgivingspakke videre.

Les mer om Debio-godkjenning her...


Mattilsynet

Kompost

Kompost er helt eller delvis nedbrutt organisk materiale. Organisk avfall kan inneholde smitte som kan overføres til mennesker, dyr eller planter. Regelverk skal sikre at produktene har lavt innhold av miljøgifter og ikke utgjør noen smittefare ved bruk. Forskrift om gjødselvarer og mv. av organisk opphav og veilederen gjelder for alle organiske gjødselvarer (vil snart komme ny forskrift).

Med privat kompostering er det vanskelig å ha så god kontroll at du sikrer smittereduksjon. Av den grunn kan du ikke bruke din egen kompost av kjøkken- og matavfall dersom du dyrker grønnsaker for omsetning eller skal gi bort til andre.  Du kan heller ikke selge eller gi bort privatprodusert kompost.
Egenprodusert hageavfallskompost kan du bruke på matvekster du skal selge.
Dersom du skal omsette kompost laget av hage- og parkavfall skal du registrer produktet.

På samme måte som for all annen husdyrgjødsel, er det krav om at hestegjødsel blir lagra og brukt på en måte som ikke fører til forurensning eller fare for smitte. Kravene til spredeareal, spredetidspunkt og gjødslingsplan er beskrevet i forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav, del III.

For å få bedre gjødseleffekt er det mange som komposterer hestegjødsel i en periode før de bruker gjødsla på eget landbruksareal. Denne typen kompostering blir sett på som lagring før bruk, og setter ikke krav til komposteringsmetode eller hygienisering og krever heller ikke godkjenning. Dersom du skal omsette eller gi bort hestegjødsel er det et krav om at produksjonen er godkjent og produktet er registrert av Mattilsynet.

Fakta artikkel Mattilsynet:

- Kompost av hage- og parkavfall skal registreres hos Mattilsynet
- Bokashi og kompostering av kjøkken- og matavfall


Plantevern

Plantevern er tiltak som skal beskytte plantene dine mot planteskadegjørere som ugras, sopp og innsekter, fordi disse kan redusere avlingen og kvaliteten.  
Forebyggende tiltak er viktige for å unngå skadegjørere. Dette vil være godt vekstskifte, jord i god hevd og fri for rotugras, gode småplanter og å dekke plantene mot innsektangrep.  
Av direkte tiltak mot skadegjørere kan en benytte mekanisk ugrasbekjemping som radrensing, luking og flamming eller en kan bruke kjemisk bekjempelse mot ugras, sopp og innsekter. 

Dersom du skal dyrke økologisk kan du ikke bruke kjemisk/syntetiske plantevernmidler. Regler for økologisk produksjon fastsettes av Mattilsynet, men kontrolloppgaven er delegert til Debio. Reglene for økologisk produksjon er fastsatt i Økologiforskriften og utdypet i Regelverksveilederen for økologisk landbruk.  

For å kjøpe og benytte kjemisk/syntetiske plantevernmidler må du gå Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler og du må bestå eksamen. Det er bare de som kan dokumentere at de har et yrkesmessig behov som får autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Dette er regulert i Forskrift om plantevernmidler og det er utarbeidet en veileder til regelverk om plantevernmidler. 

Vanning

 

Gjødsling 

For at grønnsakene skal vokse, holde seg friske og ha god kvalitet trenger de næring. Når plantene vokser trekker de ut næringsstoffer fra jorda, og for at de skal få tilpasset og balansert næring tilfører vi gjødsel til jorda.  

Gjødsling må justeres ut ifra blant annet jordtype, næringstilstanden i jorda, klima og vekst. En jordprøve vil gi en god oversikt over næringsstatusen i jorda og gi et utgangspunkt for en gjødslingsplan. Overdrevet gjødsling vil føre til forurensing, skadelig virkning på jorda og kvalitets – og avlingsnedgang.  
 

Det finnes i hovedsak to typer gjødsel, naturgjødsel (inkludert kompost) og kunstgjødsel/mineralgjødsel. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav med veiledning og Forskrift om husdyrgjødsel skal bidra til at gjødsla herunder også kompost utnyttes best mulig som en ressurs og gir minst mulig ulempe. Skal du dyrke økologisk er det ikke tillatt med mineralsk nitrogengjødsel. Økologiforskriften og Regelverksveilederen gir regler og veiledning om næringstilførsel i økologisk produksjon. 

 

 

 

 

TEMA-seminarer 2022

Erfaringsdeling

Vinteren 2022 gjennomførte den nasjonale nettverksgruppa i prosjektet Robust småskalagrønt tema-seminarer rettet mot aktive markedshageprodusenter, hver første tirsdag i måneden.

Det er gjort opptak av alle seminarene og her finner du oversikten. Seminarene er på to timer og gir innsikt og mange praktiske tips fra erfarne markedshageprodusenter:

PROGRAM 2022

Februar: Oppalsløsninger

Mars: Sesongforlenging og utnyttelse av drivhus og tunnel

April: Post Harvest

Mai: Salgskanaler og logistikk